Vlastní Kryt

AKCE: Doprava pro objednávky nad 450 Kč ZDARMA!

Provozovatel e-shopu/prodejce:

Mgr. Lucie Střeštíková se sídlem Šumavská 418/21, Brno 602 00
Telefon: +420 792 292 626
E-mail: navrh@vlastnikryt.cz
IČ: 06391125
Nejsem plátce DPH

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná dne 30. 8. 2017 v Živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Brna.

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://vlastnikryt.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní.

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese https://vlastnikryt.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami vyhlášenými provozovatelem e-shopu pro nákup na internetových stránkách https://vlastnikryt.cz.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků, tedy ceny jsou konečné. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky nebo Slovenska.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
– objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

– základní informace pro identifikaci zákazníka
– způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
– informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

3.4. Při zadávání objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a případně opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením objednávky prodávajícím.

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.9. Odeslání objednávky prostřednictvím webových stránek https://vlastnikryt.cz je považována za závaznou a zákazník je povinen objednávku zaplatit. Kupující si na základě objednávky objednává zboží, jehož veškeré parametry jsou uvedeny na stránkách https://vlastnikryt.cz a souhlasí s jejich popisem a upozorněními.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Všechny ceny uvedené u zboží jsou konečné. Odesláním objednávky kupující akceptuje cenu, kterou provozovatel stanovil. Pokud dojde ke změně ceny po odeslání objednávky, je poskytovatel povinen tuto skutečnost kupujícímu neprodleně sdělit, ten má poté právo se rozhodnout, zda novou cenu akceptuje nebo dojde ke stornování objednávky.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Doručování na adresu je poskytováno dopravci Česká pošta službou Balík do ruky a na Slovensko doporučenou zásilkou. Ceny poštovného jsou uvedeny u jednotlivých dopravců v přehledu dopravy a platby a v procesu objednávky.

4.4. Veškeré objednávky je možné zaplatit předem na bankovní účet č.: 2301647069/2010 vedený u Fio Banky, a.s. Na dobírku nelze zaslat objednávky obsahující zboží upravené dle přání zákazníka.

4.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a jakéhokoli digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do 14ti dnů od převzetí zboží, a to písemnou nebo elektronickou cestou. Prodávající si vyhrazuje právo lhůtu stanovenou ust. § 1829 občanského zákoníku dočasně rozšiřovat, o čemž upozorní zákazníky v akčních nabídkách a na webových stránkách.

5.3. Povinnosti zákazníka při vrácení zboží ve 14ti denní lhůtě:

– Zákazník povinen poslat písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy musí být doručeno prodejci nejpozději poslední den v 14ti denní lhůtě. Lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží.

– Po včasném přijetí oznámení bude zákazník vyzván, aby navrátil zboží zpět. Takovéto zboží musí být ze strany zákazníka nepoužité, v neporušeném obalu a kompletní, včetně kopie faktury.

– V případě vrácení zboží, které bylo zákazníkem použito, není prodejce povinen takové zboží přijmout. V případě ponechání takového zboží, má prodejce právo na úhradu částky odpovídající navrácení zboží včetně obalu do původního stavu. V takovém případě, ale musí prodejce informovat kupujícího o nastalé skutečnosti a o částce, jaká by mu byla snížena z původní hodnoty zboží. Kupující je oprávněn si v této situaci vybrat, zda obdrží částku sníženou o náklady na vrácení do původního stavu nebo poslání zboží zpět. V případě poslání zboží zpět zaplatí kupující prodejci předem na účet sumu za přepravu nebo bude zboží posláno zpět a částka za přepravu zaplacena při převzetí zboží dobírkou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do 10ti dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží nejpozději však do 30ti dnů od doručení zboží prodejci, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím. Při vrácení ceny za dopravu, má zákazník nárok na vrácení pouze nejlevnějšího způsobu dopravy. Cenu dopravy od zákazníka zpět k prodejci si hradí zákazník sám.

5.5. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.7. V případě splnění všech podmínek, má zprostředkovatel povinnost kupujícímu navrátit částku do 30ti dnů ode dne přijetí odstoupení od smlouvy.

Adresa pro vrácení zboží:

Lucie Střeštíková
Šumavská 418/21
602 00 Brno
Zboží je doporučeno zaslat doporučeně, balíkem do ruky či cenným balíkem.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.3. Každá potvrzená objednávka je ze strany zákazníka závazná dle našich obchodních podmínek a zákonu dle §544-545 občanského zákoníku. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta či přijata, nebo bude vrácena z důvodů, které zavinil zákazník, bude v každém případě požadováno uhrazení veškerých vzniklých nákladů na odeslání zboží.

6.4. Aktuální skladovost zákazník vždy vidí u daného zboží. Zboží skladem je prodejce povinen odeslat do 30ti dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud není uvedeno jinak.

6.5. Zboží skladem je vyexpedováno zásadně do druhého dne od objednání kupujícím. Při platbě předem je zboží vyexpedováno zásadně v den obdržení obdržení platby na účet provozovatele, nebo do druhého pracovního dne. To se netýká zboží upraveného na přání zákazníka, u kterého je běžná výrobní lhůta 5 dní. Zboží, které není skladem, bude odesláno až při naskladnění, přičemž v případě neobdržení zboží dodavatelem, má prodávající právo od uzavřené smlouvy odstoupit, o čemž musí zákazníka neprodleně informovat. Na dodací lhůtu u takového zboží je doporučeno se zeptat.

6.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

6.7. Reklamace přepravních služeb

a) Před odesláním zboží je stav každého kusu kontrolován a zboží je na adresu zákazníka zasíláno pečlivě zabalené a ošetřené proti poškození při přepravě. Může se však stát, že zásilka dorazí poškozená. Takovéto škody je nutné ihned řešit přímo s dopravcem.
Zásilku doporučujeme vždy před převzetí od dopravce zkontrolovat. V případě poškození obalu (především potrhání) sepíšete ihned na místě protokol o poškození zásilky.

b) Pokud je zásilka zjevně poškozená, zásilku nepřebírejte a s pracovníkem přepravní společnosti sepište protokol o poškození zásilky. O této skutečnosti nás poté informujte na e-mail navrh@vlastnikryt.cz. V případě, že zákazník zjistí poškození vzniklé dopravou až po převzetí zásilky, neprodleně (do 2 pracovních dnů) je nutné oznámit tuto skutečnost dopravci.

c) V žádném případě neposílejte poškozenou zásilku zpět k nám, následnou reklamaci z naší strany by dopravce neuznal. Poškozenou zásilku může u přepravce reklamovat pouze její příjemce.

7. Odpovědnost za vady, záruka

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, je prodávající povinen ji uvést do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

7.4. Nejde-li o věci, které podléhají rychlé zkáze nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

7.5. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

7.6. Záruka se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno přes e-shop https://vlastnikryt.cz a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží zakoupenému na https://vlastnikryt.cz je zaslána faktura v elektronické formě, která slouží zároveň jako dodací a záruční list.

7.7. Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců, pokud není přímo u produktu psáno jinak. Na baterie je záruka 24 měsíců pouze na materiálové vady, na samotnou kapacitu je záruka 6 měsíců.

7.8. Z důvodu vady můžete zboží reklamovat pokud:

– zboží je defektivní z výroby
– na zboží se objevila vada způsobená vadou výrobku, nikoli běžným opotřebením nebo uživatelem
– zboží nepřišlo kompletní
– došlo vám jiné zboží, než jste si objednali (Pokud došlo k záměně zásilek na straně odesílatele, náklady na jeho výměnu hradí odesílatel)

7.9. Reklamaci zboží nejdříve oznamte na e-mailu navrh@vlastnikryt.cz a do předmětu uveďte „Reklamace“ Do zprávy poté napište, co reklamujete a č. objednávky. Zákazník zboží odesílá včetně kopie faktury a reklamačního protokolu. Oprávněnost reklamace bude posouzena nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamační zásilky. Pokud bude shledána jako oprávněná, zákazník obdrží zboží nové nebo opravené bez jakýchkoli nákladů.

Reklamace zasílejte na korespondenční adresu prodejce:

Adresa pro reklamaci zboží:

Lucie Střeštíková
Šumavská 418/21
602 00 Brno

Vytisknout Reklamační protokol.

UPOZORNĚNÍ – Reklamace zaslané na dobírku nebudou vyzvednuty a budou odeslány zpět. Zboží také můžete po předchozí domluvě předat a vyzvednout osobně.

7.10. Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

– neodborným použitím zboží
– neodbornou instalací
– modifikací zboží
– zanedbáním běžné péče
– nadměrným zatěžováním
– nesprávným skladováním
– použitím výrobku pro jiné účely než ke kterým je určen
– používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají parametrům prostředí, pro které je daný výrobek určen nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem
– mechanickým poškozením nebo opotřebením
– živelnými pohromami nebo výpadkem elektrické sítě
– jinými vnějšími vlivy

7.11. U zboží podléhajícího licenci se okamžikem odstranění ochranných prostředků stává kupující oprávněným licenčním uživatelem produktu a zboží již nelze vrátit zprostředkovateli.

7.12. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím a zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující a každý návštěvník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující bere na vědomí, že veškerý text, fotografie a aplikace jsou dílem prodávajícího a jsou chráněny autorským právem a nelze je bez předchozího souhlasu prodávajícího šířit dále.

8.4. Kupující prohlašuje, že k veškerým fotografiím a obrázkům, z kterých se návrh skládá má autorské oprávnění či souhlas autora, bez ohledu zda jsou zaslány e-mailem nebo prostřednictvím webové aplikace.

8.5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

8.6. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy navrh@vlastnikryt.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.8. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Veškeré osobní údaje, které provozovatel e-shopu, jakožto správce osobních údajů (dále jen „Správce“) získá od Subjektu údajů, zpracovává v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

9.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě.

9.4. Veškeré osobní údaje Subjektu údajů, které Správce získá od Subjektu údajů jsou Správcem zpracovávány výhradně pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění.

9.5. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy a současně také plnění zákonných povinností a oprávněných zájmů Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví či daňové evidence.

9.6. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

9.7. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování, profilování nebo jiného zpracování níže za účelem plnění zákonných povinností.

9.8. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nepředá osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám, bez výslovného souhlasu Subjektu údajů.

9.9. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

9.10. Provozovatel e-shopu je zapojen do programu Ověřeno zákazníky, který prostřednictvím e-mailových dotazníků zjišťuje spokojenost s nákupem. Tento dotazník je Subjektu údajů zaslán po vytvoření objednávky, ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v případě, že je Subjektem údajů dán k předání údajů pro dotazník souhlas nebo není odvolán dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení je využíván zpracovatel, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz. Za tímto účelem mohou být této třetí straně předávány informace o zakoupeném zboží a e-mailové adrese Subjektu údajů.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Odmítnutí udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení kupujícímu, neznemožňuje uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho zařízení. Souhlas s ukládáním cookies vychází z uživatelského nastavení prohlížeče Subjektu údajů. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

11.3. Korespondenci mohou smluvní strany vzájemně doručovat také prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčená platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2019 do jejich změny.

12.6. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá podmínky uvedené v obchodních podmínkách ve znění platném v den odeslání objednávky.

12.7. Veškerý obsah stránek https://vlastnikryt.cz, včetně fotografií, obrázků, textu, zdrojového kódu a veškerých dalších částí nesmí být kopírován ani dále šířen.

V Brně dne 1. 1. 2019

Mgr. Lucie Střeštíková

Nákupní košík zavřít